Varhaisvuosien erityiskasvatus: Testipankki

Testejä varhaiskasvatuksen avuksi

Testipankki

Nopean sarjallisen nimeämisen testi

–          Materiaali

 • Tutut kuviot
 • Numerot
 • Kirjaimet
 • Värit

–          Yksilötesti (Normit 6-12-vuotiaille)

–          Sovellettuna sopii varhaiskasvatukseen

 • Tutut kuviot ja värit
 • esikouluikäisille testinä sopii myös numerot ja kirjaimet
  • Kehitys huomioitava – ei kannata tehdä viitearvoja

 

 

Varhainen leikki ja sen arviointi (Lyytinen Paula)

–          Symbolinen leikkitesti 1-3-vuotiaat

 • Leikkitesti materiaali ja havainnointilomake
  • Lelusarjat
   • Lusikka, nukke, kampa, harja (annetaan yksitellen)
    • Kuinka lapsi välittömästi reagoi
    • Tyttönukke, sänky, peitto ja tyyny (annetaan yhtä aikaa)
     • Kuinka lapsi välittömästi reagoi
     • Kuorma-auto, miesnukke, 14 pientä puutuppia,
      • Viittaa lapsen kielelliseen kehitykseen ja kuinka lapsi osaa käyttää leluja
 • Jaettu kuukausittain kehitystason mukaan (viitteet kehityksestä)
 • Tehty: Kielellisen ja kognitiivisen kehityksen tukemiseksi
  • Mitä tekee milläkin lelulla
 • Arviointi: Varhainen käsitteen muodostaminen ja lapsen symbolisia taitoja – omat taidot
  • Lisäksi mielikuvitus
 • Tulosten tulkinta: Sisarukset tai dysleksia-riski ei vaikuttanut tuloksiin
  • Pidemmälle edenneet lapset hallitsivat myös kieltä paremmin
 • Yksilötesti, ei tarvitse koulutusta testiin

 

Fonologiatesti

–          Kohdejoukko 2-6-vuotiaat

–          Lasten fonologisen kehityksen arviointiin

–          Selkeä materiaali – hyvät kuvat – selkeät kysymykset –> helppo toteuttaa

 • Puheterapeuttien ja erityisopettajien käytössä
  • tulosten tulkinta vaatii kuitenkin ammattitaitoa

–          Arvioitavat osa-alueet:

 • Fonotaktiset taidot
 • Paradigmaattiset taidot
 • Laadullinen analyysi

–          Testaus

 • Lapselle näytetään kuvia, jotka lapsi nimeää
  • testaustilanne videoidaan tai äänitetään –> aineiston myöhempi tarkastelu

–          Normiaineisto – viitearvot

 • Testaukset päiväkodissa ja kotona
 • Yksikieliset lapset
 • Yleinen kehitys vastaa normaalia kehitystä
  • Ulkopuolelle jätetty lapset, joilla on todettu kielellinen erityisvaikeus
  • Mukana lapsia, joilla lieviä puheen- ja kielenkehityksen ongelmia

–          Tulosten tulkinta

 • Tuloksia verrataan esitestiaineistoon
 • Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen analyysi
 • Sanallinen arviointi, esiin nostetaan huolestuttavat merkit

 

 

Kummi 3

–          Esikouluikäisille sopiva testi

–          Arviointi -, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja

–          Lukemisen aika, leikin  taika

–          Lukemisvalmiuksien arvioiminen ja harjoittaminen

–          Mihin soveltuu

 • Fonologisen tietoisuuden testaaminen

–          Neljäosainen testi

 • Tietoisuus puheen äänteellisestä rakenteesta pohjustaa lukutaitoa (Tietopaketti aikuiselle)
 • Taitojen arvioiminen kartoittaa lukemisvaikeuksia (Arviointimenetelmä)
 • Taitojen harjoittamisessa kohtaavat toiminta, ajattelu ja tunteet (Tietopaketti aikuiselle)
 • Fonologisen tietoisuuden harjoituksia (Tehtäviä ja harjoituksia)

–          Normit

 • Tulosten perusteella jakautuneet neljään tasoon
  • Torkkujat
  • Vireät
  • Ratkaisijat
  • Lukijat

–          Tavoitteet: Tavoitteena löytää torkkujat riittävän ajoin

 • Herättely, mahdollisten ongelmien löytäminen, tukitoimet

–          Tulosten tulkinta

 • Mahdollista havainnoida kielellisten taitojen eri osa-alueita –> millä alueella torkkumista

–          Kokemuksia

 • Pitkätesti
 • Voi olla sekava – hankala tulkittava
 • Lapset eivät välttämättä keskity testissä olennaiseen
  • tavutustesti
 • Kuitenkin kattava testi

 

 

Sananlöytämistesti

–          Tarkoitus auttaa erityisopettajia, psykologeja ja puheterapeutteja

–          Sananlöytämisen täsmällisyyttä ja nopeutta

–          Yksilötesti

–          4-10-vuotiaille

–          Kuntoutumisen kehityksen arvioinnissa voidaan hyödyntää

–          5-osainen testi

 • Nimeäminen lauseen täydennyksessä, kuvien nimeäminen verbeinä, substantiiveina sekä yläkäsitteinä ja arviointiosa

–          Testitulokset

 • Reaktioaikatesti
 • Sekundaaristen piirteiden menetelmä – eleet ja ilmeet
 • Fonologisen vihjeet menetelmä
 • Imitointimenetelmä – osaako tuottaa sanaa ollenkaan
 • Korvaavien ilmausten analyysi

–          Tarvitaan tietokone ja CD-asema

 • lomakkeet
 • Tarkat ohjeet

–          Tulokset

 • Standardipisteet – viitearvot
 • Vaatii koulutusta tulosten tulkintaan
  • perehtyminen testiin

Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenelmä

–          Kaksi erilaista lomaketta

 • 1. Lapsen kommunikaation kehitystä
  • 8-16kk
  • Varhaiset sanat
   • Ymmärtämisen ensimerkkejä, lapsen reagointi
   • Ohjeiden ja kysymysten ymmärtäminen
   • Puhumisen alkeet
   • Sanavarasto
   • Toiminnat ja eleet
    • Kommunikoivat eleet
    • Leikit
    • Toiminnat esineillä
    • Jäljittelee aikuisen toimintoja
    • Esineen korvaaminen leikissä
 • 2. Lapsen kommunikaation kehitys: sanat
  • 16-30kk
   • sanojen ymmärtäminen
   • sanojen tuottaminen

–          Normiaineisto

 • Viitearvot 95 terveestä lapsesta (Tyttöjä 41%, pojat 59%)
 • Ei testikoulutusta
  • vanhempien ohjeistus
  • Tarkat ohjeet suorittamiselle

–          Tulosten tulkinta

 • Otettava huomioon yksilöllinen kehitys
 • Luetun ymmärtämiseen yhteys
 • Sanaston ymmärtämisellä yhteys myöhempään kielelliseen kehitykseen

–          Hyödyt ja haitat

 • Hyödyt
  • Nopea, reliaabeli ja validi
  • Antaa tietoa kehitysmuutoksista ja yksilöiden välisistä eroista
 • Haitat
  • Arviointikoulutuksen puuttuminen
  • Vanhempien yli- tai aliarviointi
  • Sosio-kulturaaliset uskomukset voivat vaikuttaa

Matemaattisten taitojen tukeminen ja arviointi

–          Opi matematiikkaa leikkien esi- ja alkuopetuksessa

 • Hannele Ikäheimo jne.
 • Tarkoitettu opettajille ja vanhemmille
 • Kirja sisältää 40 leikki- ja peli-ideaa

–          Mavalka, matematiikan valmiuksien kartoitus

 • Esiopetukseen – kaikille lapsille
 • Yksilötesti

–          Mavalka 1 ja 2 sisältävät samat osiot: lukukäsite, lukujonot ja lukumäärän säilyvyys

 • 1 sopii niille joilla taitotasossa ja kielenhallinnassa on tavallista suurempia puutteita
 • 2 sopii kaikille

–          Pisteytys vastausten pohjalta

 • hyvät ohjeet

–          Tulosten tulkinta

 • Heikot lukujonotaidot ja puutteet lukumäärien vertailussa ovat suomalaisissa tutkimuksissa osoittautuneet hyvin oppimisvalmiuksia ennustaviksi

–          Arviointia

 • Mielenkiintoa herättävät värikkäät helmet, tuo toiminnallisuutta kartoitukseen
 • Ohjeiden anto lapselle on tehty selkeäksi
 • Aikuisten ohjeet ovat suurimmaksi osaksi melko selkeitä
 • Testi mittaa laajasti ja monelta osa-alueelta matemaattisia taitoja
 • Vaatii perehdyttämistä etukäteen
 • Testi voi tuntua lapsesta pitkältä

–          Huomio! Erityisesti tyttöjen kohdalla – tytöillä itsetunto heikkenee jossain vaiheessa matematiikan oppimisen kohdalla, jo esikouluikäisillä

 

 

Ääntelyn ja motoriikan kehityksen seulontamenetelmä

–          Seurataan ensimmäisen ikävuoden aikaisia kehityksiä

 • Kielellisiä
 • Kokonaismotorisia
 • Hienomotorisia

–          Merkitään mitä lapsi osaa tehdä milläkin viikolla

–          Ääntelyn ja motoriikan kehitys- lomake, jonka vanhempi täyttää

–          Normiaineisto

 • 200 lasta, joilla dysleksia-riski perheen kautta
 • 200 lasta, joilla ei riskiä

–          Selkeät taulukot

 • ei vaadi koulutusta

–          Tulokset ja päätelmät

 • Ääntelyn kehityksessä ikätasoisesti edenneet etenivät samaa kehityskulkua myös kokonaismotoriikan ja hienomotoriikan alueilla

 

Kummi 2 ja 8

–          Ei ole varsinainen testi!

–          Havaitseminen, arviointi sekä tukitoimien toteuttaminen ja arviointi

–          Erityisopettajat sekä opettajat, psykologit ja terapeutit

–          Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen häiriöt

 • Tarkastellaan tarkkaamattomuudeksi, yliaktiivisuuden ja impulsiivisuudeksi luokiteltavia oireita

–          Diagnosointi edellyttää

 • Pitkäkestoisuutta (vähintään 6kk)
 • monimuotoisuutta (vähintään 6/9 oiretta)
 • Epäsopivuutta

–          Prosessikuvaus

 • Ongelman tunnistaminen
 • Lapsen tarkkaavaisuuden arviointi
 • Tukitoimien valinta
 • Toteutuneiden tukitoimien arviointi ja kehittäminen

–          Ongelmien tunnistaminen ja siihen reagointi

 • Oikean arviointimenetelmän valinta
  • Havaitaanko syy vai seuraus
  • Korostuu, koska tarkkaavaisuushäiriöissä useita liitännäisoireita
 • Tukitoimet aloitettava heti kun tarve havaitaan
  • Ei odoteta diagnoosia
  • Opettajan valmiuksista kohdata erilainen oppija

–          Lapsen tarkkaavaisuuden arviointi

 • Lapsen käyttäytyminen
  • Tarkkaamattomuus
  • Hyperaktiivisuus
 • Impulsiivisuus
  • Tilannetekijät
  • Vireys- ja stressitekijät
  • Motivaatio ja tunnetila
  • Tiedot ja taidot
 • Tarkkaavaisuuden osataidot
  • Kohdentaminen ja ylläpitäminen
  • Jakaminen ja kohteen vaihtaminen

–          Tukitoimet

 • Ongelmien valinta
 • Keinojen valinta
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Ongelmat tavoitteiden saavuttamiseksi

–          Toteutuneiden tukitoimien arviointi

 • Säännöllinen moniammatillinen arviointi
 • Jatkuva arviointi ja kehittäminen – päättymätön kehä
Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: